Coronavirus - Informatiounen (lb/fr) 

Fir d'Ausbreedung vum Corona-Virus ze bremsen, biede mir Iech an den nächste Woche just an dringende Fäll an d'Büroe vun der Gemeng ze kommen. Vill Demarche kënnen iwwer Telefon (26 61 71 - 1) oder E-Mail (info@weiler-la-tour.lu) gemaach ginn.

Dat Wichtegst ass: Bleift doheem! Reduzéiert Är sozial Kontakter. Vermeid Deplacementer, déi net onbedéngt néideg sinn, an Usammlunge vu Mënschen. Spillplazen, Sportsterrainen asw. sinn dofir och bis op Weideres fir de Public gespaart.

All ëffentlech Veranstaltungen si bis op Weideres ofgesot. Dëst betrëfft e.a. emol sécher dës Manifestatiounen: 

- Jazz am Keller 27.03.2020

- 8e Dégustation de Grands Vins de Bourgogne 27.03.2020

- Grouss Botz 28.03.2020

- Lëtzebuergesch Coursen

- Fit a Flott Coursen

- Club Syrdall Coursen

D'Schoul, d'Crèche an d'Maison Relais vun der Gemeng sinn emol vum 16. Mäerz bis den 19. Abrëll zou

Hei fannt Dir déi wichtegst Informatiounen rondrëm de Coronavirus a seng Bekämpfung zu Lëtzebuerg: 

https://coronavirus.gouvernement.lu/lb.html

https://msan.gouvernement.lu/lb/dossiers/2020/corona-virus.html 

Respektéiert w.e.g. d'Consignen. Bleiwe mir besonnen a solidaresch! 

Dir gehéiert zu de fir de Virus méi vulnerabelen Matbierger a kënnt aus dësem Grond net méi akafe goen? Dir hutt kee fir dat an Ärer Plaz ze maachen? D’Réiserbänner Guiden a Scouten, dorënner Jonker vu Weiler, si bereet Iech ze hëllefen. Si kënnen Är Kommissioune maachen a bréngen Iech se heem (dëse Liwwerservice ass gratis). Dir kënnt Iech bei hinnen um Telefon oder per SMS mellen um: +352 621 486 386 oder elo och per Email: hellef@lgsroeser.lu

Fir vulnerabel Leit, a just fir déi, gouf eng speziell Plattform ageriicht, wou se kënne verschidde Liewensmëttel bestellen: https://corona.letzshop.lu/de Et gëtt innerhalb vun 72 Stonne geliwwert. Et kann een och op der Nummer 8002 92 92 uruffe fir ze bestellen. 

_______________________________________________

Afin de freiner la propagation du coronavirus, nous vous prions de ne passer dans les bureaux de l'administration communale qu'en cas d'urgence. Beaucoup de démarches peuvent être effectuées par téléphone (26 61 71 - 1) ou par courriel (info@weiler-la-tour.lu)

Le plus important est : restez à la maison ! Limitez vos contacts sociaux. Évitez les déplacements qui ne sont pas absolument nécessaires et les foules de personnes. Les aires de jeux, les terrains de sport, etc. sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre.

Toutes les manifestations publiques sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Ceci concerne en tout cas e.a. les manifestations suivantes: 

- Jazz am Keller 27.03.2020

- 8e Dégustation de Grands Vins de Bourgogne 27.03.2020

- Nettoyage de Printemps 28.03.2020

- Cours de langue luxembourgeoise

- Cours du Fit a Flott

- Cours du Club Syrdall

L'école, la crèche et la maison relais de la commune sont fermées du 16 mars jusqu'au 19 avril

Vous trouvez toutes les informations nécessaires au sujet du coronavirus et des mesures prises au Luxembourg sur: 

https://coronavirus.gouvernement.lu/fr.html

https://msan.gouvernement.lu/fr/dossiers/2020/corona-virus.html

Nous vous prions de respecter les consignes. Restons solidaires! 

Vous faites partie des personnes vulnérables au virus et vous ne pouvez plus effectuer vos courses ? Vous n’avez aucune personne qui puisse faire les courses à votre place ? Les scouts de "Réiserbann", dont des jeunes de notre commune, sont prêts à vous aider. Ils peuvent faire vos courses et vous les apporter à votre domicile (ces livraisons sont gratuites). Vous pouvez les contacter par téléphone ou par SMS : +352 621 486 386 ou maintenant aussi par E-mail: hellef@lgsroeser.lu

Une plateforme a été mise en place pour permettre aux personnes vulnérables (et uniquement à celles-ci) de commander certains aliments: https://corona.letzshop.lu/fr Les aliments sont livrés dans les 72 heures. Il est également possible de commander par téléphone: 8002 92 92. 

Léif Biergerinnen a Bierger, léif Visiteuren,

En häerzleche Wëllkomm um Internet Site vun der Gemeng Weiler-la-Tour.

Services

Objets trouvés

Administration communale de Weiler-la-Tour

7, rue du Schlammestee

L- 5770 Weiler-la-Tour

Tél:   26 61 71 - 1

Urgences: 691 668 890

  • Facebook Social Icon

Rejoignez-nous